Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
14 Nisan 2022

Kanun
Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun
R.G. Tarihi:22.11.2005
R.G. Sayısı:26001

Kanun No. 5432, Kabul Tarihi: 17.11.2005
MADDE 1. - 9.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplerle" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 2. - 4982 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplere dayanılarak" ibaresi madde metninden çıkarılmış, yedinci fıkrasında geçen "uhdesinde kamu görevi bulunanlara (1000), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise (2000)" ibaresi "(3000)" olarak değiştirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Bir ayda fiilen görev yapılan gün sayısının dördü aşması halinde, aşan günler için huzur hakkı ödenmez.
MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.