Hasta Hakları
14 Nisan 2022

HASTA HAKLARI:

Hasta hakları; İnsan haklarının sağlık alanına yansımasıdır. En iyi sağlık hizmeti için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumluluklarıdır.

Bu doğrultuda sağlık kurumlarında yaşanan hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sorunların hasta ileşitim biriminde yerinde çözümlenebilimesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artrılması, sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır biçimde sunulması ile hastaların hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmeleri amacıyla hastanelerde hasta iletişim birimleri ve İl Sağlık Müdürlüklerinde hasta hakları kurulları oluşturuldu.

Tıbbın kabul gören en eski kural koyucusu Hipokrat tan bu yana tarih boyunca sağlık alanında hasta hakları hakkında çok çeşitli kurallar kabul görmüş ve uygulanmıştır. Hasta hakları; yaşam hakkı ve sağlık hakkı başta olmak üzere anayasalar ve uluslararası belgelerde tanımını bulan, esas olarak insan haklarının ve değerlerinin sağlık hizmetlerine uygulanmasını ifade etmekte ve dayanağını insan haklarıyla ilgili temel belgelerden almaktadır. Bu konuda artan ihtiyaçalara yönelik her geçen gün değişik bakış açıları, yeni düşünceler ve yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığımız, 1998 yılında yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak üzere Sağlık Tesislerinde Hasta Uygulamalarına İlişkin Yönerge hazırlayarak uygulamaya koymuştur.

Bu yönerge ile hastalarımızın; haklarının ihlal edilmediği, her aşamada bilgilendirildiği ve onayının alındığı, mahremiyete uyulduğu, hiçbir ayırım yapılmadan her türlü tıbbi tedaviyi aldığı, hekimini ve kurumu seçebildiği ve değiştirebildiği, kendisine sağlık hizmeti sunan sağlık personelinin kimlik ve unvanını bildiği, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda aldığı, inançlarına saygı gösterildiği, güler yüzlü, nazik, şefkatli hizmet alabildiği, hastanede yattığı süre içinde ziyaretçi kabul edebildiği, yanında refakatçi bulundurabildiği bir sağlık hizmeti alması sağlanmıştır.

Sağlık Bakanlığımızın başlatmış olduğu uygulamanın amacı; sağlık tesislerinde yaşanan, hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır biçimde sunulması ile hastaların hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair esas ve usulleri belirlemektir.

Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin

1. HİZMETTEN GENEL OLARAK FAYDALANMA:
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, mezhep, cinsiyet, felsefi, inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2. BİLGİLENDİRME VE BİLGİ İSTEME:
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanlarının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3. SAĞLIK KURULUŞUNU VE PERSONELİNİ SEÇME VE DEĞİŞTİRME:
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma, sağlık hizmeti verecek, vermekte olan tabiplerin ve  diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4. MAHREMİYET:
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

5. REDDETME, DURDURMA VE RIZA:
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerle rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı  vardır.

6. GÜVENLİK:
Sağlık hizmetini guvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

7. DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİREBİLME:
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirebilmeye hakkı vardır.

8. İNSANİ DEĞERLERE SAYGI G STERİLMESİ, SAYGINLIK G RME VE RAHATLIK:
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü nazik şefkatli bir ortamda,  her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenlerden giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9. ZİYARET VE REFAKATÇİ BULUNDURMA:
Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çercevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın sağlık tesislerin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçı bulundurmaya hakkı vardır.

10. MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA HAKKI :
Haklarının ihlali hallerinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

BİZİM İÇİN ONEMLİSİNİZ...
Herhangi bir sağlık kuruluşunda haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız;
Hasta İletişim Birimine,
İnternetten Hasta Hakları Başvuru Formuna
Alo 184 SABİM Hattına,
BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ.